• + 48 533 850 502
  • organizator@biegimalinowskiego.pl
  • Polska, Kujawsko-Pomorskie, Grudziądz

Konkurs „Radość Bronka po zdobyciu złotego medalu olimpijskiego w Moskwie”

Zasady konkursu:

  • Rysunek wykonany kredkami przez najmłodszych biegaczy
  • Format A4
  • Obowiązują zasady fair play – to najmłodsi muszą być autorami rysunku
  • W konkursie mogą wziąć udział dzieci do 8 lat

Na prace będziemy czekali do 25 września – prace można składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 8 (ulica Mikołaja z Ryńska 6) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.W konkursie będzie aż 12-tu zwycięzców.
Dlaczego aż tylu?
Ponieważ wszystkie zwycięskie prace zostaną umieszczone w kalendarzu na 2021 roku, który jest związany z obchodami 40-lecia Międzynarodowych Biegów w 2021 roku.

Regulamin konkursu rysunkowego

Radość Bronka po zdobyciu złotego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie”

REGULAMIN

1. Niniejszy regulamin reguluje zasady konkursu „Radość Bronka po zdobyciu złotego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie”m zwanego w niniejszym regulaminie Konkursem.

ORGANIZATOR

1. Organizatorem Konkursu jest GKS Olimpia Grudziądz, ul. Piłsudskiego 14, 86-300 Grudziądz. Nad poprawnością konkursu czuwa Marcin Jędrak – dyrektor Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego.

CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs rozpoczyna się 1 września i trwa do 25 września 2020 roku.

2. Od 28 września jurorzy będą wybierać 12 prac rysunkowych. Wszystkie wybrane prace będą zaprezentowane na specjalnym spotkaniu na które zaproszeni zostaną zwycięzcy wraz z opiekunami.

3. Laureaci będą wymienieni z imienia i nazwiska.

4. Każdy z laureatów zostanie zaproszony na uroczyste wręczenie Kalendarza z Jego pracą oraz pakietu upominków.

CEL KONKURSU

1. Uczczenie pamięci Mistrz olimpijskiego Bronisława Malinowskiego oraz promocja Grudziądza oraz województwa kujawsko-pomorskiego na arenie ogólnopolskiej.

ZGŁOSZENIA

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci do 8 lat.

2. Prace można przynosić do 25 września 2020 roku do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 8 (ulica Mikołaja z Ryńska 6) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci do 8 lat (dzieci, które ukończą 8 lat w 2020 roku). Udział w konkursie traktowany jest jako

przyjęcie warunków niniejszego regulaminu.

2. Prace muszą być własnoręcznie wykonane kredkami ołówkowymi, formacie A4, przedstawiające „Radość Bronka po zdobycia złotego medalu olimpijskiego w Moskwie”.

3. Wszystkie prace powinny być oznaczone imieniem i nazwiskiem autora oraz numerem telefonu kontaktowego do rodzica lub opiekuna.

NAGRODY

1. Nagrodami w konkursie są umieszczenie 12 zwycięskich rysunków w kalendarzu promującym 40. Międzynarodowe Biegi im. Bronisława Malinowskiego oraz pakiet upominków od sponsorów i partnerów 39. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego oraz Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku.

2. Laureaci Konkursu będą wymienieni z imienia i nazwiska na stronie www.biegimalinowskiego.pl oraz FB Biegów.

3. Nad oceną nadesłanych prac, wyborem laureatów oraz na prawidłowością przebiegu Konkursu będzie czuwać komisja.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszyscy uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.

2. Zgłaszający rodzice dzieci biorących udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz dziecka dla potrzeb organizacji Konkursu, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych – Konkursu oraz kolejnych edycji Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016. 922 j.t.) na co każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.

4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora Konkursu.

5. Informacji na temat biegu udziela Dyrektor 39. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego – Marcin Jędrak pod numerem 533 850 502 oraz mailem biuro@biegimalinowskiego.pl.

6. Wszystkie prace przekazane w czasie trwania Konkursu przechodzą bez wynagrodzenia na własność Organizatora wraz z prawem do korzystania i rozporządzania w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji, z możliwością przekazywania praw osobom i podmiotom trzecim:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio, audio-video, video, lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci – publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *