• + 48 533 850 502
  • organizator@biegimalinowskiego.pl
  • Polska, Kujawsko-Pomorskie, Grudziądz

REGULAMIN 40. MIĘDZYNARODOWYCH BIEGÓW IM. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO (SZKOŁY)

GRUDZIĄDZ 25.09.2021

Cel imprezy
1.Uczczenie pamięci mistrza olimpijskiego Bronisława Malinowskiego w 40. rocznicę śmierci.
2.Popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży szkół noszących imię Bronisława Malinowskiego,
3.Wyłonienie najlepszej szkoły spośród szkół noszących im . Bronisława Malinowskiego.

Organizatorzy
1.Urząd Miejski w Grudziądzu
2.Urząd Marszałkowski w Toruniu
3.Grudziądzki Klub Sportowy „Olimpia”

Termin i miejsce
25.09.2021 (sobota), od godziny 9:45, Stadion Centralny im. Bronisława Malinowskiego ul. Piłsudskiego 14 w Grudziądzu.

Trasa
1.Biegi rodzinne, dziecięce i młodzieżowe odbędą się na dystansach od 500 m do 1500 m w różnych kategoriach wiekowych.
2. Uczestnicy biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, służb porządkowych i informacyjnych organizatora oraz osób zabezpieczających trasę biegu.

Uczestnictwo
1.Uczniowie szkół im. Bronisława Malinowskiego mają prawo startować w biegach odnoszących się do właściwej kategorii wiekowej, jednakże do rywalizacji zespołowej będą brane pod uwagę jedynie biegi w rocznikach 2006-2011. Liczy się miejsca 1-20 (za 1. miejsce = 1 punkt, za 20. miejsce = 20 punktów). Do ośmiu biegów – cztery dla dziewcząt i cztery dla chłopców.
2.Każdy uczestnik biegów młodzieżowych ma obowiązek posiadać numer startowy z kodem kreskowym wydany przez organizatora.

Zgłoszenia:
Biegi młodzieżowe
Każdy uczestnik biegów młodzieżowych ma obowiązek posiadać numer startowy wydany przez organizatora.
W biegach młodzieżowych startować mogą zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni. Zawodnicy zrzeszeni muszą posiadać badania lekarskie a zawodnicy niezrzeszeni i młodzież ze szkół wszystkich szczebli może startować pod warunkiem braku przeciwwskazań do biegania – dokument podpisany przez dyrektora szkoły.
Indywidualne zgłoszenia młodzieży niezrzeszonej muszą być podpisane przez prawnego opiekuna dziecka.
Opiekunowie młodzieży są zobowiązani do zgłoszenia uczestników drogą elektroniczną poprzez maila najpóźniej do godz. 15.00 dnia 14.09.2021 r. oraz przekazanie zgłoszenia drogą elektroniczną ze szkolnej skrzynki pocztowej na adres biuro@biegimalinowskiego.pl.
Każdy uczestnik biegów młodzieżowych otrzyma pamiątkowy medal.

Rodzice, którzy zapiszą dzieci poprzez zapisy elektroniczne na stronie internetowej, mają obowiązek potwierdzenia startu dziecka w biurze zawodów (piątek, sobota), a najpóźniej 30 minut przed startem biegu.

Kategorie i dystanse
Biegi młodzieżowe:
– 500 m bieg rodzinny roczniki 2014 i młodsi (start dziecka wyłącznie z opiekunem bez rywalizacji i nagród – nagrody zostaną rozlosowane wśród wszystkich, którzy ukończą bieg)
– 800 m dzieci młodsze dziewczęta roczniki 2012-2013
– 800 m dzieci młodsze chłopcy roczniki 2012-2013
– 800 m dzieci dziewczęta roczniki 2010-2011
– 800 m dzieci chłopcy roczniki 2010-2011
– 800 m dzieci starsze dziewczęta roczniki 2008-2009
– 800 m dzieci starsze chłopcy roczniki 2008-2009
– 1500 m młodziczki – dziewczęta roczniki 2006-2007
– 1500 m młodzicy – chłopcy roczniki 2006-2007
– 1500 m juniorki młodsze dziewczęta roczniki 2004-2005
– 1500 m juniorzy młodsi chłopcy roczniki 2004-2005
– 1500 m juniorki i juniorzy roczniki 2002-2003
Wejście na płytę boiska będzie zlokalizowane na środku pierwszego łuku bieżni.

Nagrody
1.W biegach młodzieżowych przewiduje się nagrody rzeczowe za miejsca 1-6 oraz koszulki okolicznościowe za miejsca 1-20 (w biegu na 500 m nie są przewidziane nagrody – możliwe są upominki dla uczestników).
2.Puchar dla najlepszej szkoły im. Bronisława Malinowskiego – odbędzie się pod koniec wydarzenia na podstawie punktacji.

Różne
1.Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
2.Biuro zawodów – odbiór pakietów startowych, zgłoszenia i weryfikacja w dniu 24 września w godz. 16.30-19.30 oraz 25 września od godz. 7.30-9.30 – stadion ul. Piłsudskiego 14.
3.Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Informacje
Wszystkie informacje oraz wprowadzane zmiany będą dostępne na: www.biegimalinowskiego.pl I/LUB www.facebook.com/BiegiBronislawaMalinowskiego

Zgody
1.Administratorem danych osobowych uczestników zawodów jest organizator zawodów sportowych – GKS Olimpia Grudziądz, (dalej: „Organizator”).
2.Danymi osobowymi przetwarzanymi przez Organizatora są: imię, nazwisko, rok urodzenia, wizerunek, numer telefonu komórkowego.
3. Uczestnik przez rejestrację na zawody akceptuje regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych. Zgoda obejmuje w szczególności przetwarzanie danych osobowych w następujących celach: imię, nazwisko, informację o stanie zdrowia, adres zamieszkania, numeru telefonu na potrzeby uczestnictwa w zawodach ORAZ imię, nazwisko oraz wizerunek na potrzeby ich upublicznienia w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych lub w formie drukowanej w celu poinformowania o wynikach zawodów oraz w celach marketingowych i promocyjnych.
4. Organizator będzie przechowywać dane osobowe przez okres nie dłuższy niż 1 rok.
5. Uczestnik ma prawo pisemnie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w każdym czasie.
5. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w zawodach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. 40. Międzynarodowe Biegi im. Bronisława Malinowskiego odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Wszyscy uczestnicy 40. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.
3. Osoby uczestniczące w 40. Międzynarodowych Biegach im. Bronisława Malinowskiego są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwa innych osób.
4. Podczas trwania biegu wszyscy jego uczestnicy winni stosować się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, służby porządkowej i informacyjnej organizatora, sędziów, oraz osób zabezpieczających trasę biegu działających w imieniu organizatora.
5. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.
6. Numer startowy zawodnika winien być przypięty na klatce piersiowej pod rygorem dyskwalifikacji. Zasłanianie numeru startowego grozi dyskwalifikacją. Zamiana numeru startowego przez uczestnika grozi dyskwalifikacją.
7. Nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszym regulaminie może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
8. Pisemne protesty przyjmowane będą przez Biuro Zawodów w dniu zawodów do godziny 13.30. Protesty rozstrzyga Dyrektor 40. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego w terminie dwóch dni roboczych. Decyzja Dyrektora 40. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego jest ostateczna i nieodwołalna.
9. Protesty wniesione po terminie, o którym mowa w pkt 12 nie będą rozpatrywane.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas zawodów.
11. Zgłaszający wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji 40. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych dotyczących imprezy – tej oraz kolejnych edycji.
12. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora 40. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego.
13. Wszystkie informacje na temat 40. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego dostępne są na stronie biegimalinowskiego.pl.
14. Informacji na temat biegu udziela Dyrektor 40. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego – Marcin Jędrak pod mailem biuro@biegimalinowskiego.pl.

Kontakt
GKS „OLIMPIA” Grudziądz, ul. Piłsudskiego 14, tel. 56 46 11 667, 533 850 502, biuro@biegimalinowskiego.pl